Thảo luận

Tham gia cộng đồng GameDevSpot

Chat: https://gdspot.herokuapp.com/

Forum: https://gamedevspot.net/index.php/forum/prime-engine

Hướng dẫn sử dụng Slack chat

Sử dụng link Chat phía trên duy nhất 1 lần để đăng ký.

Cài đặt ứng dụng slack: https://slack.com/get

(Hoặc cũng có thể dùng web browser thay cho ứng dụng)

Sử dụng URL https://gdspot.slack.com/ để đăng nhập.